OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Termín vyřízení Vašich objednávek je 7-10 dnů
II. Pokud zboží není skladem, vyrozumíme Vás a dojednáme spolu další postup.
III. Objednávka je platná v případě vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a je zároveň návrhem kupní smlouvy. Uzavření kupní smlouvy není podmíněno potvrzením objednávky prodávajícím. Smlouva vzniká samotným dodáním zboží a jeho převzetím.
IV. Prodávající může odmítnout objednávku od kupujícího, který již dříve neodebral anebo řádně nezaplatil závazně objednané zboží. Toto právo se vztahuje na zásilky, které se vrátily zpět k prodávajícímu.
Objednané zboží zasíláme dobírkou anebo proti platbě předem na účet dodavatele.
VI. K ceně zásilky se připočítávají náklady za přepravu.
VII. Kupující může odstoupit od smlouvy, když:
  • nepřevezme dobírku
  • písemným oznámením

Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Zboží Vám bude doručeno do 7-10 dnů na dobírku. V případě, že některou z objednaných položek neobdržíte, znamená to, že není v danou chvíli na skladě a nebude dodatečně zasílána.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád dodavatele Bylinky – Dekorace Stanislav Szczotka je založen na ustanovení zák.č.513/1991 Sb. (obchodní zákoník), na něj navazujících právních předpisů a zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele) 1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího a v případě odeslání zboží po jeho předání od přepravce. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení. V případě poškození zásilky přepravní službou, kterou prodávající výrobky kupujícímu zasílá, je povinen kupující při přebírání zboží sepsat reklamační zápis, kde uvede přesný popis a rozsah konkrétního poškození s touto službou a po domluvě s kupujícím vyřeší vzniklou situaci. 2. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu co nejdříve po provedení prohlídky dodaného zboží všechny závady, které zjistil, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od přijmutí zboží. Musí také vrátit celé balení, které objednal. Dále musí postupovat dle článku 4. v tomto reklamačním řádu. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím dokladu (daňový doklad, dodací nebo přepravní list apod.) a skutečně dodaným zbožím je kupující povinen podat do 2 pracovních dnů písemnou zprávu (nejlépe emailem) o těchto vadách prodávajícímu. Vady, které existovaly v době převzetí, avšak projevily se později. Je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z chybného, nesprávného skladování a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje záruka. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně a ve lhůtách uvedených v článku 5. 3. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují, současně musí kupující uvést i nárok, který v důsledku výskytu uplatňuje. Kupující může uplatnit některý z těchto nároků:

  • Odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné.
  • Dodání chybějícího množství zboží.
  • Přiměřenou slevu z kupní ceny.
  • Odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou.

4. K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklady osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího. 5. Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena:

  • Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
  • Pokud se obě strany dohodnou, může jít i o delší lhůtu.